120 dní na výmenu a vrátenie zadarmo
98 % zákazníkov odporúča obchod
Viac ako 350 000 kusov spodného prádla ihneď na odoslanie
Výhodný štvrtok
Gigantický výpredaj! Zľavy až 80 %
Výhodný štvrtok

Obchodné podmienky e-shopu Trenírkáreň.sk

 1. Kontaktné údaje:

E-shop: Trenírkáreň.sk

Prevádzkovateľ: DaniDarx, s. r. o.

Sídlo: Sokolovská 971/193, 190 00 Praha 9, Česká republika

IČ: 24209139

CZ DIČ: CZ24209139

SK DIČ: SK4120204825

Zapísaná: na Mestskom súde v Prahe, oddiel C, vložka 188831

Telefón: +421 (0)911060067
E-mail: objednavky@trenirkaren.sk

Kontaktná adresa: Sokolovská 971/193, 190 00 Praha 9

Predávajúci sa zaväzuje na písomnú alebo elektronickú korešpondenciu zo strany kupujúceho reagovať okamžite, najneskôr v lehote dvoch pracovných dní.

2. Informácie

Informácie o tovare a cene uvádzané predávajúcim sú záväzné s výnimkou zjavnej chyby. Ceny sú prezentované vrátane všetkých daní (napr. DPH) a poplatkov, okrem nákladov na doručenie tovaru.

Informácie o prijímaných spôsoboch platby sú uvedené TU. Predávajúci nepožaduje žiadne poplatky v závislosti na spôsobe platby, okrem dobierky.

Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane on-line; v prípade technického výpadku najneskôr do 48 hodín.

Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

Prijatie ponuky s dodatkom alebo odchýlkou nie je prijatím ponuky.

Potvrdenie obsahu zmluvy uzavretej v inej než písomnej forme, ktoré vykazuje odchýlky od skutočne dohodnutého obsahu zmluvy, nemá právne účinky.

Prevzatie nevyžiadaného plnenia zo strany kupujúceho neznamená prijatie ponuky.

Fotografie uvedené na stránkach obchodu zodpovedajú predávanému tovaru.

3. Doručovanie tovaru

Predávajúci dodá tovar kupujúcemu kompletný, najneskôr do 10 dní od potvrdenia objednávky, ak u jednotlivého tovaru

neuvádza inú lehotu na dodanie. Ak je pri tovare uvedené „skladom“, predávajúci tovar pošle najneskôr do dvoch pracovných dní. Kupujúci je povinný tovar prevziať a zaplatiť. Kupujúcemu sa odporúča, aby si tovar pri prevzatí čo najskôr prekontroloval.

Doklady k tovaru, hlavne daňový doklad, potvrdenie a certifikáty, odošle predávajúci kupujúcemu ihneď po prevzatí tovaru, najneskôr do dvoch dní od prevzatia tovaru spotrebiteľom.

Ak o to kupujúci požiada, potvrdí mu predávajúci v písomnej forme, v akom rozsahu a po aký čas trvajú jeho povinnosti z vadného plnenia a akým spôsobom môže kupujúci práva z nich uplatniť.

Cena a spôsob doručenia (informácie dostupné TU)

Ak nedodrží predávajúci lehotu na dodanie alebo odoslanie tovaru, doručí tovar zadarmo a poskytne kupujúcemu zľavu z kúpnej ceny vo výške 10 % z ceny ďalšieho nákupu. Ostatné nároky kupujúceho tým nie sú dotknuté.

Ak neprevezme kupujúci tovar v dohodnutom čase porušením svojej povinnosti, je povinný predávajúcemu zaplatiť poplatok za uskladnenie za každý deň omeškania vo výške 10 Kč, maximálne však 300 Kč. Predávajúci je oprávnený potom, čo kupujúceho preukázateľne e-mailom upozorní a poskytne mu novú primeranú lehotu na prevzatie, tovar vhodným spôsobom predať. Náklady na uskladnenie a náklady márneho dodania tovaru z dôvodu nedostatku súčinnosti na strane kupujúceho v nevyhnutne nutnej výške, je predajca oprávnený voči kupujúcemu započítať na výťažok z predaja.

4. Zrušenie objednávky a odstúpenie od zmluvy

Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy do 30 dní od prevzatia tovaru alebo poslednej časti dodávky, a to bez ohľadu na spôsob prevzatia tovaru či uskutočnenia platby. Uvedená lehota je určená na to, aby sa kupujúci v primeranom rozsahu oboznámil s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru. 

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj kedykoľvek pred dodaním tovaru.

Odstúpenie od zmluvy kupujúci zašle predávajúcemu alebo odovzdá v 30-dňovej lehote. Kupujúci nemusí uvádzať dôvod, kvôli ktorému od zmluvy odstupuje. Aby sa uľahčila komunikácia, je vhodné v odstúpení uviesť dátum nákupu či číslo zmluvy/predajného dokladu, bankové spojenie a zvolený spôsob vrátenia tovaru.

Predávajúci je povinný kupujúcemu vrátiť čiastku plne zodpovedajúcu cene tovaru a zaplateným nákladom na jeho dodanie do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, a to rovnakým spôsobom, akým platbu od kupujúceho prijal. Ak predávajúci ponúka v rámci určitého spôsobu dodania tovaru niekoľko možností, je povinný kupujúcemu nahradiť najlacnejší z nich. Najneskôr v rovnakej lehote je kupujúci povinný predávajúcemu zaslať alebo odovzdať zakúpený tovar. Tovar by mal byť vrátený predávajúcemu (nie na dobierku) kompletný, najlepšie v pôvodnom obale, nesmie javiť známky opotrebovania či poškodenia (napr. neprané, nenosené). Náklady na vrátenie tovaru nesie kupujúci.

Ak kupujúci vracia tovar osobne v prevádzkarni predávajúceho, vráti predávajúci vyššie uvedené platby do 7 dní od odstúpenia od zmluvy kupujúcemu.

Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

Ak je vrátený tovar poškodený porušením povinností kupujúceho, je predávajúci oprávnený si voči kupujúcemu uplatniť nárok na náhradu zníženia hodnoty tovaru a započítať ju na vrátenú čiastku.

Výnimky: Právo na odstúpenie od zmluvy nemožno uplatniť pri zmluve na dodanie digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči, či pri zmluvách o poskytovaní služieb, v oboch prípadoch iba za podmienky, že k plneniu došlo s predchádzajúcim výslovným súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy; ďalej pri zmluvách na dodávku služieb alebo tovarov (vrátane alkoholických nápojov), ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu nezávisle od vôle predávajúceho; pri zmluvách na dodávku tovaru upraveného podľa želania kupujúceho alebo pre jeho osobu a pri zmluvách na tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, pri tovare, ktorý bol nenávratne zmiešaný s iným tovarom, alebo vyňatý z uzavretého obalu a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť; pri dodávke zvukových alebo obrazových nahrávok alebo počítačových programov, ak kupujúci poruší ich pôvodný obal; pri dodávke novín, časopisov alebo iných periodík; pri zmluvách o ubytovaní, doprave, stravovaní alebo využití voľného času poskytovaných v určenom termíne alebo pri zmluvách na základe verejnej dražby podľa zákona upravujúceho verejné dražby.

Vzor pre odstúpenie od zmluvy je dostupný TU.

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy kedykoľvek pred dodaním tovaru, ak nie je objektívne schopný z dôvodov na strane tretích osôb dodať kupujúcemu tovar v lehote primeranej okolnostiam a/alebo ak vyjde najavo, že kupujúci porušil už predtým uzavretú zmluvu s predávajúcim.

Predávajúci zároveň upozorňuje kupujúceho, že zmluva nie je uzavretá, ak vzniknú oprávnené pochybnosti o skutočnej identite kupujúceho alebo v prípade zjavných chýb v uvádzaných informáciách o tovare alebo cene.

5. Práva a povinnosti z vadného plnenia

Akosť pri prevzatí

Ak má prevzatý tovar nedostatky (napr. nemá dohodnuté alebo oprávnene očakávané vlastnosti, nehodí sa na obvyklý alebo dohodnutý účel, nie je kompletný, nezodpovedá jeho množstvo, miery, hmotnosť, alebo akosť nezodpovedá iným zákonným, zmluvným alebo aj predzmluvným parametrom), ide o vady tovaru, za ktoré predávajúci zodpovedá.

Kupujúci si môže u predávajúceho podľa svojej požiadavky uplatniť nárok najneskôr do dvoch rokov od prevzatia tovaru na bezplatné odstránenie vady alebo primeranú zľavu z ceny; ak to nie je neúmerné povahe vady (hlavne ak nie je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu), môže si uplatniť požiadavku na dodanie novej veci bez vád alebo novej súčasti bez vád, ak sa vada týka iba tejto súčasti.

Ak nie je oprava alebo výmena tovaru možná, na základe odstúpenia od zmluvy môže kupujúci požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške.

V priebehu šiestich mesiacov od prevzatia tovaru sa predpokladá, že vada tovaru existovala už pri prevzatí tovaru.

Predávajúci nie je povinný vyhovieť nároku kupujúceho ak preukáže, že kupujúci vedel o vade tovaru pred prevzatím alebo ju sám spôsobil.

Pri predaji použitého tovaru predávajúci nezodpovedá za vady zodpovedajúce miere doterajšieho používania alebo opotrebovania. Pri predaji tovaru za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za vady, kvôli ktorým bola dohodnutá nižšia cena. Namiesto práva na výmenu má kupujúci v týchto prípadoch právo na primeranú zľavu.

Zákonné práva z vád

Predávajúci zodpovedá za vady vzniknuté po prevzatí tovaru v 24-mesačnej záručnej lehote alebo v čase použiteľnosti uvedenej v reklame, na obale tovaru alebo v pripojenom návode.

V tejto lehote môže kupujúci uplatniť reklamáciu a podľa svojej voľby požadovať pri vade, ktorá znamená podstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, či ide o vadu odstrániteľnú či neodstrániteľnú):

• odstránenie vady dodaním novej veci bez vady alebo dodaním chýbajúcej veci;
• bezplatné odstránenie vady opravou;
• primeranú zľavu z kúpnej ceny; alebo
• vrátenie kúpnej ceny na základe odstúpenia od zmluvy.

Podstatné je také porušenie zmluvy, o ktorom strana porušujúca zmluvu už pri uzavretí zmluvy vedela alebo musela vedieť, že by druhá strana zmluvu neuzavrela, ak by toto porušenie predvídala. 

Pri vade, ktorá znamená nepodstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, či ide o vadu odstrániteľnú či neodstrániteľnú), má kupujúci nárok na odstránenie vady alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.

Ak sa vyskytla odstrániteľná vada po oprave opakovane (tretia reklamácia kvôli rovnakej chybe alebo štvrtá, kvôli rôznym chybám) alebo má tovar väčší počet vád (najmenej tri súčasne), môže si kupujúci uplatniť právo na zľavu z kúpnej ceny, výmenu tovaru alebo odstúpiť od zmluvy.

Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté v dôsledku bežného opotrebovania alebo nedodržania návodu na používanie.

Pri vybranom tovare sa predávajúci zaväzuje kupujúcemu ponúknuť rozšírenú zmluvnú záruku.

Na vybraný tovar s cenou v prepočte nad 3000 Kč sa predávajúci zaväzuje poskytnúť kupujúcemu bezplatne rozšírenú zmluvnú záruku v trvaní najmenej 36 mesiacov.

6. Vybavenie reklamácie

Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu u predávajúceho alebo osoby určenej na opravu bez zbytočného odkladu od zistenia nedostatku. Ak tak urobí písomne alebo elektronicky, mal by uviesť svoje kontaktné údaje, popis vady a požiadavku na spôsob vybavenie reklamácie. Formulár na stiahnutie TU.

Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu, aké právo si zvolil pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Zmena voľby bez súhlasu predávajúceho je možná iba vtedy, ak si kupujúci žiada opravu vady, ktorá sa ukáže byť neodstrániteľná.

Ak si kupujúci nezvolí svoje právo z podstatného porušenia zmluvy včas, má práva ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.

Kupujúci je povinný preukázať nákup tovaru (najlepšie dokladom o kúpe). Lehota na vybavenie reklamácie plynie od okamihu uplatnenia (oznámenia) reklamácie. Kupujúci odovzdá alebo doručí tovar predávajúcemu alebo na miesto určené na opravu súčasne alebo následne po uplatnení reklamácie. Tovar by mal byť pri preprave zabalený vo vhodnom obale, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Mal by byť čistý a kompletný.

Ak si kupujúci uplatí právo z vadného plnenia, potvrdí mu predávajúci v písomnej forme, kedy si právo uplatnil, ako aj spôsob opravy a lehotu jej trvania.

Predávajúci je povinný bezodkladne, najneskôr do troch pracovných dní, rozhodnúť o reklamácii, prípadne o tom, že je na rozhodnutie potrebné odborné posúdenie. Informáciu o nutnosti odborného posúdenia v tejto lehote oznámi kupujúcemu. Reklamáciu, vrátane odstránenia vady, predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od jej uplatnenia, ak sa s kupujúcim písomne nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, ako by išlo o podstatné porušenie zmluvy.

Ak predávajúci odmietne odstrániť vadu veci, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny alebo odstúpiť od zmluvy.

Záručná lehota sa predĺži o čas od uplatnenia reklamácie do jej vybavenia alebo dovtedy, keď bol kupujúci povinný si vec vyzdvihnúť. Ak dôjde k výmene tovaru alebo jej časti, uplatní sa zodpovednosť predávajúceho ako keby išlo o kúpu nového tovaru alebo jeho časti.

Ak kupujúci nebude mať možnosť sledovať stav vybavenia reklamácie on-line, predávajúci sa zaväzuje, že o vybavení reklamácie bude kupujúceho informovať podľa jeho požiadavky e-mailovou správou alebo prostredníctvom SMS.

Pri oprávnenej reklamácii prináleží kupujúcemu náhrada účelne vynaložených nákladov.

Predávajúci sa zaväzuje reklamáciu tovaru nutnej potreby vybaviť vrátane odstránenia vady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od jej uplatnenia, ak sa s kupujúcim písomne nedohodnú na dlhšej lehote. Alternatívne môže počas reklamácie poskytnúť náhradný výrobok.

7. Ochrana osobných údajov

Správcom osobných údajov poskytnutých s cieľom splnenia predmetu zmluvy je predávajúci.

Identifikačné a kontaktné údaje správcu

Spoločnosť: DaniDarx, s. r. o.
Sídlo: Sokolovská 971/193, Praha 9, 190 00
IČ: 24209139
CZ DIČ: CZ24209139

SK DIČ: SK4120204825

Telefón: +421 (0)911 060 067
E-mail: ruslan@trenirkaren.sk
Kontaktná adresa: Sokolovská 971/193, Praha 9, 190 00

Účel spracovania, rozsah osobných údajov a právny základ na spracovanie

Kupujúci berie na vedomie, že pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, jej následné plnenie (spracovanie objednávky, zaistenie vyskladnenia a doručenie tovaru) a prípadné riešenie práv z vadného plnenia (reklamáciou) správca spracuje a uchová v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej iba GDPR), jeho osobné údaje v nasledujúcom rozsahu: meno, priezvisko, adresa, e-mail a telefónne číslo.

Právnym základom na spracovanie osobných údajov je v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) GDPR plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je kupujúci.

Kategórie príjemcu/príjemcov osobných údajov

Správca sa zaväzuje osobné údaje kupujúceho neposkytnúť iným subjektom, než nasledujúcim spracovateľom:

a) zmluvnému dopravcovi, ktorého si kupujúci zvolí v objednávkovom formulári, s cieľom dodania tovaru, zoznam dopravcov je dostupný tu, pričom údaje budú poskytnuté v nasledujúcom rozsahu: meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo;
b) prevádzkovateľovi portálu Heureka.sk s cieľom vygenerovania a zasielania dotazníkov spokojnosti s nákupom v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je internetový obchod zapojený. Právnym základom na spracovanie je v tomto prípade v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) GDPR oprávnený záujem správcu, ktorý spočíva v zisťovaní spokojnosti kupujúceho s nákupom u správcu. Zasielanie dotazníkov sa týka všetkých kupujúcich, ktorí neodmietli zasielanie obchodných oznámení v zmysle § 7 ods. 3 zákona o niektorých službách informačnej spoločnosti (č. 480/2004 Sb.), a vykonáva sa po každom nákupe v internetovom obchode. Prevádzkovateľ portálu Heureka.sk je oprávnený odovzdanú e-mailovú adresu použiť výhradne s cieľom vygenerovať a zaslať dotazník spokojnosti v zmysle Podmienok programu Overené zákazníkmi dostupných tu: https://www.heurekashopping.sk/pre-obchodnych-partnerov/podmienky-pouzivania. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môže kupujúci kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade námietky nebude kupujúcemu dotazník ďalej zasielaný.

Lehota uloženia

Osobné údaje budú správcom uložené po nutný čas, ktorý je potrebný na splnenie zmluvy (spracovanie objednávky, vyskladnenie a doručenie tovaru) a ďalej počas zákonnej záruky (24 mesiacov od prevzatia tovaru) či počas poskytnutej zmluvnej záruky.

Kupujúci berie na vedomie, že správca má podľa § 31 zákona o účtovníctve (č. 593/1991 Sb.) povinnosť uchovávať účtovné doklady a účtovné záznamy (faktúry) počas 5 rokov, počínajúc koncom účtovného obdobia, ktorého sa týkajú (to znamená, že ak si kúpite tovar v priebehu roka 2018, musí byť faktúra uložená do konca roku 2023). Správca má tiež povinnosť vyplývajúcu z § 47 zákona o správe daní a poplatkov (č. 337/1992 Sb.) uchovávať faktúru počas 3 rokov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť súvisiaca s faktúrou (to znamená, že ak si kúpite tovar v priebehu roku 2018, musí byť faktúra pre účely daňového konania uchovaná do konca roku 2021). Faktúra obsahuje nasledujúce osobné údaje: meno, priezvisko a adresu.

Kupujúci berie tiež na vedomie, že správca má podľa § 35 zákona o dani z pridanej hodnoty (č. 235/2004 Sb.), povinnosť uschovať daňové doklady počas 10 rokov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa plnenie uskutočnilo (to znamená, že ak si kúpite tovar v priebehu roku 2018, musí byť faktúra uchovaná do konca roku 2028). Daňový doklad obsahuje nasledujúce osobné údaje: meno, priezvisko a adresa.

Práva kupujúceho vo vzťahu k osobným údajom

Kupujúci ďalej berie na vedomie, že podľa článkov 15 až 21 GDPR má právo:
a) na prístup k osobným údajom, ktoré pozostáva z práva získať od správcu potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, sú alebo nie sú spracovávané, a ak to tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a k informáciám vymedzeným v článku 15 GDPR;
b) na opravu nepresných osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, ďalej s prihliadnutím k účelom spracovania má kupujúci právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásenia podľa článku 16 GDPR;
c) na výmaz („právo byť zabudnutý“), ktoré spočíva v tom, že správca bez zbytočného odkladu vymaže osobné údaje, ktoré sa týkajú kupujúceho hneď ako už nebudú potrebné pre účely plnenia zmluvy, ak nie je daný iný právny dôvod na ich ďalšie spracovanie;
d) na obmedzenie spracovania osobných údajov v prípadoch vymedzených článkom 18 GDPR;
e) na prenos údajov podľa podmienok článku 20 GDPR;
f) vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov podľa článku 21 GDPR.

Správca poskytne kupujúcemu na žiadosť informácie o prijatých opatreniach v každom prípade najneskôr do 15 dní od obdržania žiadosti.

Správca sa zaväzuje poskytnúť kupujúcemu v prípade, že využije svoje právo na prístup k osobným údajom, bezplatne okrem prvej kópie spracovávaných osobných údajov tiež bezplatnú druhú kópiu, ak o ňu kupujúci požiada.

V prípade pochybností o spracovávaní osobných údajov má kupujúci právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov ČR, ktorý je v tejto oblasti dozorným orgánom, a podať tam sťažnosť. Kontaktné údaje úradu a formulár sťažnosti je dostupný na webovej stránke https://www.uoou.cz/.

Predávajúci umožní nákup bez registrácie, pričom údaje neregistrovaných kupujúcich využije výhradne na plnenie predmetu zmluvy, nie na marketingové či obchodné účely.

8. Riešenie sporov

Vzájomné spory medzi predávajúcim a kupujúcim riešia všeobecné súdy ČR.

Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má podľa zákona (č.634/1992 Sb.) právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy alebo zo zmluvy o poskytovaní služieb. Subjektom, ktorý je oprávnený mimosúdne riešenie sporu vykonávať, je Česká obchodná inšpekcia. Bližšie informácie sú dostupné na webových stránkach www.coi.cz.

Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu sa začína výlučne na návrh spotrebiteľa, a to iba v prípade, že sa spor nepodarilo s predávajúcim vyriešiť priamo. Návrh je možné podať najneskôr do 1 roku odo dňa, keď spotrebiteľ uplatnil svoje právo, ktoré je predmetom sporu, u predávajúceho po prvý raz.

Spotrebiteľ má právo začať mimosúdne riešenie sporu on-line prostredníctvom európskej platformy ODR (European Online Dispute Resolution) dostupnej na webovej stránke ec.europa.eu/consumers/odr/.

Kupujúci sa tiež môže obrátiť so žiadosťou o radu ohľadne svojich spotrebiteľských práv na dTest, o. p. s. cez www.dtest.sk/poradna či prostredníctvom telefónu na čísle: +420 299 149 009.

Predávajúci sa zaväzuje, že sa bude usilovať prednostne o mimosúdne riešenie sporov s kupujúcim, ak to kupujúci neodmietne. Mimosúdne urovnanie sporov sa môže uskutočniť aj prostredníctvom služby VašeStížnosti.cz na webovej stránke www.vasestiznosti.cz.

Tento postup nie je mediáciou podľa zákona č. 202/2012 Sb., o mediácii (č. 202/2012 Sb.) ani rozhodcovským konaním podľa zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodcovskom konaní a výkone rozhodcovských nálezov (č. 216/1994 Sb.) a jeho využitím nie je dotknuté oprávnenie strán obrátiť sa so svojim nárokom na Českú obchodnú inšpekciu alebo na súd.

Počas trvania konania o mimosúdnom urovnaní sporu neplynie a ani nezačnú plynúť premlčacie a prekluzívne lehoty podľa Občianskeho zákonníka, kým jedna zo strán sporu výslovne neodmietne v konaní pokračovať.

Predávajúci sa zaväzuje v prípade súhlasu kupujúceho usilovať o naplnenie odporúčaného stanoviska dTestu.

Dozor nad dodržiavaním povinností podľa zákona o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Sb.) vykonáva Česká obchodná inšpekcia (www.coi.cz)

 

9. Ostatné

 Kupujúcim sa pre účely týchto obchodných podmienok rozumie spotrebiteľ, ktorým je človek, ktorý na rozdiel od predávajúceho pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti ani v rámci samostatného výkonu svojho povolania.


Predávajúcim sa pre účely týchto obchodných podmienok rozumie podnikateľ, ktorý na rozdiel od kupujúceho pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

Ostatné tu neuvedené záležitosti sa riadia Občianskym zákonníkom (č. 89/2012 Sb.), zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Sb.) a ďalšími právnymi predpismi, v znení neskorších právnych predpisov.

Zmluvné strany si pre právny vzťah založený touto zmluvou dojednávajú právny poriadok Českej republiky ako rozhodné právozmluva a otázky s ňou súvisiace sa teda budú riadiť českým právnym poriadkom.

Voľba práva pre vzťah s medzinárodným prvkom nemá vplyv na použitie priaznivejších ustanovení iného právneho poriadku na ochranu spotrebiteľa, od ktorých sa nemožno odchýliť podľa príslušných kolíznych noriem.


Zmeny obchodných podmienok v inej než obojstranne odsúhlasenej písomnej forme sú vylúčené.

Tieto obchodné podmienky sú účinné od 28. februára 2020.

 98% hodnotenie
1 364 recenzií